Friday, March 26, 2010

Best locations for Asians to liveThe top 15 best locations in the world for Asians to live

Rank 2010

Location

World Rank 2009

1
Singapore
1
2
Sydney
2
3
Kobe
3
4
Yokohama
4
5
Tokyo
6
5
Copenhagen
6
7
Canberra
8
8
Hong Kong
11
8
Melbourne
4
10
Dublin
11
10
Vancouver
9
10
Wellington
9
13
Antwerp
11
13
Brussels
11
13
Bern
11

Asia ranking

Asia 2010

Location

Global Rank 2010

1
Singapore
1
2
Kobe
3
3
Yokohoma
4
4
Tokyo
5
5
Hong Kong
8
6
Taipei
55
7
Macau
57
8
Kuala Lumpur
62
8
Bangkok
62
8
Georgetown
62
11
Seoul
71
12
Shanghai
77
13
Bandar Seri Begawan
94
14
Nanjing
97
15
Beijing
100
16
Xiamen
105
17
Senzhen
115
18
Guangzhou
117
19
Tianjin
121
20
Hanoi
123
21
Dalian
124
22
Ho Chi Minh City
126
23
Chengdu
138
23
Depensar
138
25
Metro Manila
142
25
Wuhan
142
27
Bangalore
145
28
Ventiane
147
29
Chennai
149
30
Chongqing
154
31
Shenyang
156
31
Mumbai
156
33
Ulaanbaatar
162
34
Xi'an
164
34
Colombo
164
36
Phnom Penh
171
37
New Delhi
185
38
Jakarta
191
39
Yangon
198
40
Kolkata
206
41
Kathmandu
210
41
Surabaya
210
43
Tashkent
216
44
Dhaka
229
45
Ashgabat
232
46
Islamabad
243
47
Pyongyang
246
48
Karachi
252
49
Kabul
253

No comments: